Nu 3, Andrey Belichenko & Mariya Boukhtiyarova Belichenko_01