Nu 6, Andrey Belichenko & Mariya Boukhtiyarova Belichenko_01