Tess Sketches 2 spy movie poster parody, Sean ‘Raiko’ Tay_03